Black, White & English Truffle Oil Set (3 x 100ml) – Marinading & Seasoning

$53.00

Black Truffle Oil:Olive Oil, Black Truffles, Black Truffle Flavouring.

White Truffle OilOlive Oil, White Truffles, White Truffle Flavouring.

English Truffle Oil: Cold Pressed Extra Virgin Rapeseed Oil, English Black Truffles, Black Truffle Flavouring.

Truffle Oil Set (3 x 100ml)
Black, White & English Truffle Oil Set (3 x 100ml) – Marinading & Seasoning

$53.00